Dommere:

2017 Dobbel trio

2017 Freesyle

2017 Slow